1.Web Sitesi Kısa Tarihi ve İnternette Sıkça Kullanılan Terimler

                Web tasarımı ya web sitelerinin ilk ortaya çıktığı tarihler araştırıldığında internet tarihiyle karşılaşılır. İnternet ilk olarak yeni teknolojilerin merkezi olan ordu çalışmaları ve üniversite çalışmaları ile bulunmuş ve geliştirilmiştir. 1960 yıllarında Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı’nın araştırma ve geliştirme bölümü olan ile başlayan bu serüven 1973 yılında Stanford Üniversitesindeki bir interworking  projesi ile başlatıldığı bilinmektedir.

                Vav Tcp Ip

1- Amblem ve Logo aynı mıdır?
Logo Amblem Farklari

Birbirini yerine sıkça kullanılan bu iki kelime aslında farklı şeyleri tanımlamaktadır. Amblem; kökeni Fransızca olan bir kurumu ve ya fikri temsil eden görsel simgeye denir. Logo ise genellikler firma ismini yazı karakteriyle özelleştiren, bazen de amblem ve yazı karakterleriyle (Tipografik) beraber kullanılan firmanın vitrindeki ilk yüzüdür. Amblem yıllar önce kişilerin okuma yazma bilmese de firmaları tanıyabilme ve firmaların bilinirlikleri ile satışlarını korumaları için kullandıkları grafiksel bir araçtı.  Amblem ve Logo nun ortak amaçları ise ürün ve hizmet üreten firma hakkında akılda kalıcılık sağlamasıdır.

   Müşteri Algısının Reklam ve Pazarlama Etkinliği

Satın alma davranışları Hawkins, Best ve Coney’e göre (1986:422) demografik özellikler kimin bu davranışları sergilediklerini gösterir. Ürün ve hizmetlerinde neden satın alındığını ise psikografik özellikleri neden olmaktadır (Ay ve Ecevit, 2005: 245). Aynı görüşü 1999 da yaptıkları çalışmayla Straughan ve Roberts de desteklemektedir. Psikografik araştırmalarda en çok kullanılan iki değişkenden biri algılanan müşteri etkinliği (Antil, 1984; Ay ve Ecevit, 2005; Berger ve Corbin, 1992; Kinnear vd., 1974; Roberts, 1996; Roberts ve Bacon, 1997; Straughan ve Roberts, 1999; Yeşilada, 2009) , diğeri ise çevre kaygısıdır (Antil, 1984; Ay ve Ecevit, 2005; Kinnear vd., 1974; Roberts, 1996; Roberts ve Bacon, 1997; Straughan ve Roberts, 1999; Van Liere ve Dunlap, 1981).  Bu araştırmaların birçoğundan çevre bilinci ile yeşil ürün satın alma davranışında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. VAV Reklam web sitesi, logo, kurumsal kimlik ya da diğer tasarımlar olsun müşteri algısının ne kadar önemli olduğu bilinciyle projelerini tamamlar. Unutulmamalıdır ki yapılan reklam ve tasarım çalışmaları müşterinin anladığı, algıladığı düzeyde başarılı olacaktır. Üniversite öğrencilerini hedef alan reklamlarınız ve tanıtım ürünleriniz için emeklilik promosyonu yapmak sadece boşa reklam gideri oluşturur.

Satın Almayı Etkileyen Faktörler - Maliyet Endişeleri

İşletmeler aynı canlılar gibi çevresine uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürmektedirler. İşletmenin çevresini oluşturan etmenler iç ve dış çevre olarak ayrılmakta; iç çevresini çalışanları, hissedarları, örgüt kültürü ve kullanılan teknoloji oluştururken dış çevresini devlet kurumları, toplum, rakipler, müşterileri, STK’lar, tedarik zincirindeki diğer firmalar oluşturmaktadır.

 

      YEŞİL PAZARLAMA 

Yeşil pazarlama ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliğinin düzenlemiş olduğu “ekolojik pazarlama” konulu seminerde tartışılmış ve tanımlanmıştır. Bu tanıma göre ekolojik pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin çevre kirliliği, enerji tüketimi ve diğer kaynakların tüketimi üzerine olumlu veya olumsuz etkileri ile ilgili çalışmalardır (paradoks , 17.11.2014, www.paradoks.org ).

Yeşil pazarlama farklı bir tanıma göre kirlilik üzerine pazarlama çalışmaları, enerji tüketimi ve tükenebilir doğal kaynakların harcanmasınınavantaj ve dezavantajlarını inceleyen bilim dalı olarak betimlenmiştir  (Vjollca, 2010:73).

Kotler 1991’de “müşterilerin ve toplumun refahını korumak ve geliştirme yoluyla organizasyonun ihtiyaçlarını, isteklerini ve hedef pazarın ilgilerini tanımlama ve rekabetçilerinden daha verimli ve etkili tatmin sağlayan pazarlama süreçleri” şeklinde tanımlamıştır.

Keleş 2007 yılında yaptığı çalışmada yeşil pazarlamayı şu şekilde özetlemiştir: “tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini yerine getirirken işletmenin de hedeflerine ulaşmasını sağlayacak doğa ile dost ürünlerin, üretilmesini, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurulmasını içeren ve ürününün kullanım sonrasını da kapsayan pazarlama faaliyetleridir.”